KAUPUNKITUTKIMUS TA

Palvelut

Tutkimukset ja selvitykset

Teemme soveltavaa empiiristä tutkimusta sekä käytännönläheisiä selvityksiä laaja-alaisesti erilaisiin kaupunkien ja alueiden kehittämistarpeisiin liittyen. Taidamme sekä laadullisen että laajojen aineistojen kvantitatiivisen analyysin. Laadimme ja toteutamme haastattelu- ja kyselytutkimuksia ja teemme rekisteriaineistoihin pohjautuvaa tutkimus- ja selvitystyötä.

Tutkimushankkeemme käsittelevät mm. seuraavia aihealueita.

 • väestö ja muuttoliikkeet
 • yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja liikenne
 • asuntomarkkinat ja asunnottomuus
 • yritysten, kaupunkien ja korkeakoulujen yhteistyö
 • tapahtumat
 • aluetaloudelliset vaikutukset

Hyvällä tutkimusprojektilla on jatkuvuutta eli sen vaikutukset jatkuvat myös työn päätyttyä. Tässä joitakin esimerkkihankkeitamme vuosien varrelta:

Vaikutusten arviointi

Toteutamme riippumatonta politiikkatoimien, kehittämisohjelmien, hankkeiden ja toimenpiteiden arviointia systemaattisesti ja luotettaviin menetelmiin pohjautuen.

Ennakkoon toteutettavilla vaikutusarvioinneilla (ex-ante) voidaan vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa, kartoittaa siihen liittyviä epävarmuustekijöitä ja lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Jälkikäteen toteutettavissa vaikuttavuusarvioinneissa (ex-post) tarkastellaan ohjelman tai hankkeen tavoitteenasettelua, strategian onnistuneisuutta toiminnan suuntaamisessa, toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa ja niiden laajakantoisia seurauksia. Näin saadaan systemaattisesti kerättyä tietoa toiminnan vahvuuksista ja mahdollisista ongelmista ja puolueeton analyysi toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Arviointipalvelumme kattaa mm. seuraavat aihealueet:

 • kaupunkikehityshankkeiden monitavoitearviointi
 • kulttuurihankkeiden ja -tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset
 • korkeakoulujen kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden arviointi
 • ohjelma-arvioinnit
 • arviointimenetelmien kehittäminen

Toimialakatsaukset

Toimialakatsauksissa kuvataan ja analysoidaan alueen ja sen päätoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, jotka perustuvat yritysten arvonlisävero- ja työnantajasuoritusilmoituksiin. Katsaus kattaa seuraavat osiot valitulta maantieteelliseltä alueelta ja verrattuna koko maan vastaaviin tietoihin neljännesvuositasoisilla aikasarjoilla:

 • kokonaistuotannon ja työllisyyden kehitys
 • päätoimialojen tuotannon, liikevaihdon ja työllisyyden muutos
 • toimialarakennen ja erikoistumisalat
 • toimialakohtaiset katsaukset toimialan tuotannon tai liikevaihdon, palkkasumman sekä työllisyyden kehityksestä
 • yritysten suhdanneodotukset
 • vaihtuva teema ajankohtaisesta aiheesta

Katsauksen pääpaino on viimeksi kuluneen vuosineljänneksen ja vuoden kehityksessä. Lisäksi kuvioissa esitetään kehitys viimeksi kuluneen neljän vuoden ajalta. Katsaukset tarjoavat ajankohtaista hyötytietoa alueen yrityksille, edunvalvonta-organisaatioille, alue- ja kunnallishallinnolle sekä tiedotusvälineille.

Väestö- ja työpaikkaprojektiot

Kuntien suunnittelu ja päätöksenteko tarvitsevat ennakoivaa tietoa väestön ja työpaikkojen kehityksestä tulevaisuudessa. Maankäyttöä, palveluita ja kuntien taloutta ei voida suunnitella järkevästi ilman perusteltua näkemystä siitä, miten väestö ja työpaikat muuttuvat tulevina vuosina.

Väestö- ja työpaikkaprojektiot ovat erityisellä laskentamallilla laadittavia ja tehtyihin oletuksiin perustuvia laskelmia, jotka kuvaavat tulevaa väestö- tai työllisyyskehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat.

Käytössämme olevilla Seppo Laakson kehittämilla laskentamalleilla tuotamme väestö- ja työpaikkaprojektioita eri tasoilla:

 • kunta- ja seutu-kohtaiset projektiot (yksi tai useampi kunta, seutukunta, maakunta, sote-alue)
 • kuntaa pienempien alueiden (esimerkiksi kaupunginosan) projektiot

Väestön osalta projektioissa huomioidaan syntyvyyden ja kuolleisuuden lisäksi muuttoliikkeiden vaikutukset väestömäärään sekä väestön ikä- ja sukupuolijakaumaan. Tarkastelua voidaan tehdä myös väestön koulutustason ja sosioekonomisen aseman suhteen.

Työpaikkojen osalta oleellisia näkökulmia ovat mm. työpaikkojen määrä, toimialarakenne ja työpaikkojen alueellinen sijoittuminen.

Lue lisää tuoreesta Uudenmaan liiton kanssa toteutetusta esimerkkihankkeesta:

Tutkimusyhteistyö

Suomalaiset pk-yritykset arvostavat tutkimustietoa ja ovat kiinnostuneita sen hyödyntämisestä yritystoiminnassa. Teknologia- ja tuotekehityksen ohella Suomen kaltaisessa palveluyhteiskunnassa tutkimustietoa ja tutkimusyhteistyötä tarvitaan lisäämään yrityksen ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta. Yhteiskuntavastuuseen kohdistuvat paineet edellyttävät, että yritykset ovat tietoisia toimintansa suorista ja välillistä vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja osaavat asettaa niitä koskevia strategisia tavoitteita sekä kerätä merkityksellistä dataa tavoitteiden seurantaan.

Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä ihmistieteellisen tutkimustiedon hyödyntämisessä:

 • autamme tutkimustarpeen määrittelyssä
 • kartoitamme julkaisut, tutkimushankkeet ja tutkijat yrityksen tarpeisiin
 • fasilitoimme yrityksen yhteistyötä tutkijoiden kanssa
 • tulkitsemme tutkimustietoa yritykselle hyödynnettävään muotoon