Työllisyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2021 – työttömien määrä ei silti vähentynyt

Helsingin seudun työllisyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2021. Kasvusta suuri osa tuli osa-aikaisten työsuhteiden lisäyksestä. Työllisyysaste nousi lähes kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 60-vuotiaissa. Työvoiman ulkopuolelta siirryttiin aktiivisesti työllisiksi. Sen sijaan työttömien määrä ei vähentynyt. Nämä tiedot yhdessä laajemman suhdannekuvan kanssa julkistettiin 6.4.2022 osana Kaupunkitutkimus TA:n yhdessä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa toimittamaa Helsingin seudun toimialakatsausta 1/2022.

Pandemia pysäytti Helsingin seudun työllisyyden nousun vuonna 2020, mutta työllisyys palautui seudulla viime vuonna vahvalle kasvu-uralle. Työllisyyden kasvutrendi on ollut Helsingin seudulla voimakkaampi kuin koko maassa usean vuoden ajan. Työtuntien määrä notkahti Helsingin seudulla vuonna 2020, ja viime vuoden kasvu palautti työtuntien trendin vasta vuoden 2019 tasolle. Työllisyyden kasvusta vuonna 2021 yli kaksi kolmannesta tuli osa-aikaisten työsuhteiden tuntuvasta lisäyksestä. Osa-aikatyön osuus kaikista työsuhteista oli Helsingin seudulla vakaasti 15 % tuntumassa koko 2010-luvun, mutta osuus nousi 2 %-yksikköä vuonna 2021. Kasvu painottui naisiin, joilla osa-aikatyön osuus nousi viime vuonna yli viidennekseen palkansaajista. Naisilla osa-aikaisten työsuhteiden osuus on huomattavasti korkeampi kuin miehillä.

Helsingin seudun 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 75 %:iin vuonna 2021. Nousua oli 3 %-yksikköä vuoteen 2016 verrattuna. Korkeimmat työllisyysasteet – yli 86 % – ovat 40–49-vuotiailla, ja kaikissa muissakin 30–59-vuotiaiden ikäryhmissä työllisyysaste oli yli 80 %. Eniten nousi 60–64-vuotiaiden työllisyysaste, yli 11 %-yksikköä viiden vuoden takaiseen verrattuna. Myös 15–19-vuotiailla työllisten osuus lisääntyi. Nuorimmissa ja
vanhimmissa työikäisten ikäryhmissä kasvu liittyi osa-aikatyön yleistymiseen.

Työikäiset jakautuvat työllisiin, työttömiin ja työvoimaan kuulumattomiin. Helsingin seudulla työvoimaan kuulumattomien osuuden supistuminen vuodesta 2015 alkaen on mahdollistanut työllisyysasteen nousun. Eläkkeelle siirtymisiän myöhentyminen on lisännyt yli 55-vuotiaiden osallistumista työmarkkinoille ja vähentänyt iäkkäitä työvoimaan kuulumattomia. Sen sijaan työttömien osuus työikäisistä ei ole supistunut työvoiman kysynnän
kasvusta huolimatta, vaan on pysynyt vakaasti 5 % tuntumassa 2010-luvun alusta alkaen. Myös työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimaan (työlliset + työttömät) kuuluvista on pysynyt korkeana: keskimäärin 7,7 % vuonna 2021.

Artikkelin tietolähde
Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Lue lisää toimialakatsauksista Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta.

Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2022 -julkaisun kansikuva